Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Technik administracji (S / Z) - 2 lata


Kształcenie techników administracji odbywa się w formie stacjonarnej i zaocznej w dwuletniej szkole policealnej na podbudowie szkoły średniej.


Pracownik administracyjny organizuje i gromadzi informacje, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych.
- Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi działami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi.
- Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje i porządkuje akta prawne oraz dokumenty.
- Sporządza i posługuje się podstawową dokumentacją finansowo-księgową.
- Uczestniczy w przygotowywaniu projektów umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu oraz przechowuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wskazuje zasady postępowania, które kończą się wydaniem decyzji administracyjnej.
- Rozpoznaje problemy interesantów oraz rozwiązuje je zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi.
- Stosuje zasady obiegu informacji w przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej oraz przyjmuje, segreguje i klasyfikuje dokumenty.


Przeciwwskazania zdrowotne
Nieskorygowane szkłami wady wzroku uniemożliwiające pracę przy komputerze, niedosłuch, ograniczona sprawność rąk, zaburzenia psychiczne, uzależnienia, wady wymowy.


Wymagania psychologiczne: koordynacja wzrokowo-ruchowa, koncentracja i podzielność uwagi, pamięć wzrokowa, elastyczność tempa pracy, rzetelność, odpowiedzialność, skrupulatność, zamiłowanie do ładu i porządku na stanowisku pracy, percepcja urzędnicza, koncentracja i podzielność uwagi, komunikatywność, kultura osobista:
zainteresowania prawne, umiejętności organizacyjne i administracyjne.


Możliwości zatrudnienia:
Technik administracji może pracować w administracji rządowej, specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy marszałkowskie, powiatowe, gminne) jednostkach organizacyjnych gmin, samorządach zawodowych i gospodarczych, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.


2019  Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu