Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (S / Z) - 1,5 roku


Kształcenie techników bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się w formie stacjonarnej i zaocznej przez 1,5 roku w szkole policealnej na podbudowie szkoły średniej. 


Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Współpracuje ze wszystkimi komórkami zakładowymi w zakresie spraw bhp, popularyzuje na terenie zakładu pracy zagadnienia bhp oraz prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. Przeprowadza kontrolę stanu bhp w zakładzie pod względem przestrzegania zasad i przepisów bhp. Sporządza ramowe analizy stanu bhp w zakładzie. Informuje zwierzchnika o stwierdzonych zagrożeniach w zakładzie wraz z wnioskami zobowiązującymi do usunięcia tych zagrożeń. Wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń technicznych w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników. Odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest zabroniona. Bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji zakładu pracy. Przedstawia zmiany w planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych dotyczących bhp. Uczestniczy i doradza w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących bhp. Bierze udział w dochodzeniach powypadkowych oraz przygotowuje dokumentację w tym zakresie. Prowadzi rejestry oraz kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Współpracuje z służbą zdrowia w zakresie badań wstępnych, okresowych, specjalistycznych oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników, ze służbą pracowniczą, związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu w sprawach bhp. 


Wymagania psychologiczne
Skuteczność technika bhp jest w znacznym stopniu uzależniona od umiejętności nawiązywania kontaktu z ludźmi, a także od zdolności argumentowania i przekonywania – np. o tym że pracownik powinien wyzbyć się nieprawidłowych nawyków, nawet gdyby początkowo miało to mu utrudnić pracę. Spostrzegawczość pozwala na dostrzeżenie, podczas oględzin miejsca wypadku, wielu szczegółów, które mogą się okazać istotne dla prawidłowego ustalenia okoliczności wypadku. Dobra pamięć (możliwie dokładna znajomość przepisów) umożliwi podjęcie trafnej oceny zagrożenia. Praca technika bhp wiąże się z koniecznością opracowywania wielu dokumentów (protokoły powypadkowe, protokoły pokontrolne, protokoły oględzin miejsca wypadku itp.) oraz z prowadzeniem obszernej korespondencji, a zatem cechą niezwykle przydatną w tym zawodzie jest łatwość wypowiadania się w piśmie. Charakter pracy technika bhp zwykle nie pozwala na dokładne zaplanowanie kolejności wykonywania czynności. W praktyce częstokroć przychodzi załatwiać kilka spraw jednocześnie, co wymaga podzielności uwagi i dobrego refleksu. Jakkolwiek pracownicy służby bhp formalnie nie ponoszą odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, to jednak zdają sobie sprawę, że ujawnienie nieprawidłowości dopiero przez kontrole z zewnątrz może powodować wątpliwości pracodawcy, czy zatrudnia właściwą osobę. Każda kontrola prowadzona przez zewnętrzne organy nadzoru to dla technika bhp sytuacja stresowa. Musi on być człowiekiem odpornym psychicznie i opanowanym.


Wymagania fizyczne i zdrowotne
Biorąc pod uwagę wydatkowanie energii, pracę technika bhp zalicza się do lekkich. Tym niemniej z uwagi na wykonywanie obowiązków w różnych warunkach – istotne znaczenie ma sprawność fizyczna. Innych predyspozycji fizycznych oczekuje się od technika bhp zatrudnionego w górnictwie węgla kamiennego, który będzie zmuszony do zjazdów pod ziemię, długich wędrówek po podziemnych, ciemnych, niskich chodnikach, w przeciągach, zapyleniu, wilgotności i hałasie, innych od pracownika kontrolującego zimą prawidłowość metod pracy przy wyrębie drzewa, a jeszcze inne wymagania będą stawiane technikowi bhp, zatrudnionemu w banku.


Może prowadzić wszelkie szkolenia w zakresu bhp w ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych i uprawnień oraz kierować komórką zajmującą się zagadnieniami ppoż. Może pracować we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.


2019  Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu