WAŻNE ZMIANY W ZAWODACH MEDYCZNYCH

Dnia 26 marca br. weszła w życie ustawa regulująca 15 zawodów medycznych. ZSiPOWŁ w Łowiczu kształci w zawodach medycznych: higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta.

Jeśli uczysz się zawodu technik masażysta, opiekun medyczny – ta informacja jest dla Ciebie.

15 nowych zawodów medycznych – ustawa weszła w życie 26 marca 2024 r. (Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych – sejm.gov.pl).

Trwają jeszcze prace nad rozporządzeniem określającym czynności zawodowe dla poszczególnych zawodów medycznych, a przecież ma to istotne znaczenie w kontekście powierzenia zakresu obowiązków przez pracodawców osobom wykonującym te nowe zawody medyczne, jak również konieczności zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Ustawa reguluje 15 zawodów medycznych, m.in. asystentkę stomatologiczną, higienistkę stomatologiczną, technika masażystę, opiekuna medycznego, określając minimalne wymagania dla ich wykonywania.

Ustawa określa zasady wykonywania zawodów medycznych.

Zasady obejmują:

pełna zdolność do czynności prawnych, brak skazania za przestępstwo, znajomość języka polskiego, odpowiednie wykształcenie, oraz wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (2).

wprowadza Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (2), zarządzany przez ministra zdrowia, a także reguluje aspekty takie jak urlop szkoleniowy, ustawiczny rozwój zawodowy i odpowiedzialność zawodową, z mocą obowiązywania od 26 marca 2024 r.

Osoby, które w dniu 26 marca 2024 r. będą spełniać warunki uprawniające do uzyskania wpisu do Rejestru są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie później niż do 26 września 2024 r.

Osoby wykonujące zawód medyczny będą mogły wykonywać swój zawód bez wpisu do rejestru tylko do 26 marca 2025 r.

Osoba ubiegająca się o wpis do Rejestru obowiązana będzie do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za złożenie wniosku o wpis do rejestru.

Zakres wybranych zawodów– asystentka stomatologiczna,
– higienistka stomatologiczna,
– opiekun medyczny,
– technik farmaceutyczny,
– technik masażysta,
– terapeuta zajęciowy
Minimalne wymogi– Pełna zdolność do czynności prawnych.
– Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Pełnia praw publicznych.
– Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
– Odpowiednie wykształcenie lub kwalifikacje oraz odpowiedni dokument.
– Wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Utrata uprawnień– Utrata/ograniczenie zdolności do czynności prawnych.
– Pozbawienie praw publicznych.
– Prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo.
– Pozbawienie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.
Centralny Rejestr Osób UprawnionychUstawa ustanawia nowy rejestr, który jest prowadzony przez jednostkę podległą Ministerstwu Zdrowia.  
Zawód medyczny można wykonywać od dnia uzyskania wpisu do rejestru.  
Dane w rejestrze obejmują m.in. nazwę wykonywanego zawodu, dane osobowe, wykształcenie, miejsce pracy, informacje o zawieszeniu, zaprzestaniu lub wznowieniu wykonywania zawodu.  
Opłata za wniosek o wpis wynosi 100 zł, zmiana danych jest bezpłatna.
Zasady wykonywania zawodów medycznychUstawa określa czynności zawodowe dla każdego z zawodów.  
Minister zdrowia określi szczegółowy wykaz czynności zawodowych.  
Zasady wykonywania zawodu to m.in.: wykonywanie czynności zawodowych z należytą starannością, zgodnie z wiedzą medyczną, z poszanowaniem praw pacjenta.
5-letnia przerwa w wykonywaniu zawoduOsoba, która nie wykonywała zawodu medycznego przez ponad 5 lat, musi pracować pod nadzorem przez 6 miesięcy. Osobą nadzorującą może być inna osoba wykonująca ten sam zawód lub lekarz, dentysta, pielęgniarka, farmaceuta, fizjoterapeuta co najmniej z 5-letnim doświadczeniem zawodowym.  
Istnieją określone czynności, które są uznawane za wykonywanie zawodu i które nie powodują przerwy.
Ustawiczny rozwój zawodowyUstawa wprowadza obowiązek aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych przez kształcenie podyplomowe lub doskonalenie zawodowe.  
Programy kursów będą opracowywane przez ekspertów z CMKP.  
Osoby wykonujące zawód medyczny zdobywają punkty edukacyjne za uczestnictwo w formach kształcenia podyplomowego. Minister zdrowia określi szczegóły w drodze rozporządzenia.
Urlop szkoleniowyPrzysługuje płatny urlop szkoleniowy (do 6 dni roboczych rocznie) dla osób podnoszących kwalifikacje zawodowe. Pracownik musi przedstawić pracodawcy dokument potwierdzający udział w kształceniu.
Odpowiedzialność zawodowaOsoby wykonujące zawody medyczne odpowiadają za przewinienia zawodowe. Minister zdrowia powoła 4 rzeczników dyscyplinarnych. Postępowanie wyjaśniające będzie prowadził rzecznik dyscyplinarny.
Komisja Odpowiedzialności Zawodowej orzeka w składzie 5-osobowym. Możliwe kary to m.in.: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie uprawnienia, pozbawienie uprawnienia do wykonywania zawodu. Od orzeczenia komisji przysługuje odwołanie do sądu.
Inne ważne informacjeUstawa wprowadza obowiązek posiadania ubezpieczenia OC przez osoby wykonujące zawody medyczne.   Minister zdrowia może wydawać, zmieniać, uchylać lub zawieszać standardy postępowania medycznego dla poszczególnych zawodów medycznych.  
Ustawa wprowadza zakaz reklamowania usług medycznych w sposób wprowadzający w błąd lub naruszający godność zawodu.  
Ustawa wprowadza obowiązek informowania pacjenta o możliwości skorzystania z innych świadczeń
w ramach NFZ.  
Miesięczne zasadnicze wynagrodzenie w objętym nową ustawą zawodzie medycznym w podmiocie leczniczym od 1 lipca 2024 r. nie może być niższe niż 6153,71 zł brutto  (4525 zł netto). Do stawki zasadniczej dolicza się różne  dodatki np. za pracę zmianową, stażowe i inne możliwe.

Ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (DZ. U. z 2023 r. poz. 1972) – Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (sejm.gov.pl)

Źródła:

(1) https://serwiszoz.pl/obowiazki-i-odpowiedzialnosc-menedzera/jakie-zmiany-wprowadza-ustawa-o-niektorych-zawodach-medycznych-8138.html

(2) Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

https://kadry.infor.pl/bhp/bezpieczenstwo-pracy/6564488,15-nowych-zawodow-medycznych-od-26-marca-2024-r.htmlhttps://kadry.infor.pl/bhp/bezpieczenstwo-pracy/6564488,15-nowych-zawodow-medycznych-od-26-marca-2024-r.html