O szkole

Nauka w ZSiPOWŁ w Łowiczu jest BEZPŁATNA i daje możliwość zdobycia wielu interesujących zawodów.
Uczniami /słuchaczami mogą zostać absolwenci szkół ogólnokształcących i zawodowych (nie wymagany jest egzamin maturalny). Uczestnikami Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (kkz) mogą zostać osoby pełnoletnie bez względu na posiadane wykształcenie. Uczestnikami KKZ mogą być także uczniowie szkół ponadpodstawowych po ukończeniu 15 roku życia, z wyjątkiem KKZ w zawodzie technik usług kosmetycznych (wymagane ukończenie szkoły średniej).
Nauka trwa od roku do 2,5 lat w zależności od zawodu.

Zajęcia w Zespole Szkół odbywają się w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej. Polegają przede wszystkim na realizacji zadań zawodowych, z którymi uczniowie będą mieli do czynienia jako przyszli pracownicy, dostosowane są do potrzeb uczniów, mogą odbywać się w godzinach popołudniowych lub w weekendy.

Klasopracownie wyposażone są w nowoczesne środki dydaktyczne.
W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych.
Uczniowie spoza Łowicza mają możliwość zamieszkania w szkolnej bursie.

Historia

• W 1954 roku w Łowiczu powstała trzyletnia Państwowa Szkoła Pielęgniarska.
• Dnia 18 maja 1960 roku Minister Zdrowia powołał 4–letnie Państwowe Liceum Pielęgniarstwa w Łowiczu.
• Od 1965 roku szkoła funkcjonowała jako 5–letnie Liceum Medyczne.
• Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 13 lutego 1973 roku szkole nadano imię Mikołaja Kopernika.
• W 1983 roku szkoła stała się zakładem zbiorczym pod nazwą Zespół Szkół Medycznych w Łowiczu, w skład którego wchodziły: Liceum Medyczne im. Mikołaja Kopernika i Medyczne Studium Zawodowe.
• Na bazie Zespołu Szkół Medycznych w 1990 roku powstała 2–letnia Szkoła Pracowników Służb Społecznych w systemie zaocznym.
• W 1992 roku MZiOS podjęło decyzję o zakończeniu naboru do liceów medycznych.
• Chcąc wykorzystać bazę lokalową i dydaktyczną oraz włączyć się w nowy trend rozwoju oświaty, polegający na rozszerzeniu sieci szkół ogólnokształcących, kierownictwo szkoły, w porozumieniu z władzami wojewódzkimi, postanowiło otworzyć w istniejącym obiekcie Liceum Ogólnokształcące.
• W roku szkolnym 1995/96 pierwsi absolwenci tego liceum otrzymali świadectwa dojrzałości. Zespół Szkól Medycznych w Łowiczu był placówką rozwijającą się bardzo dynamicznie. Wspomniane kierunki i inicjatywy podejmowane przez Radę Pedagogiczną, kierownictwo szkoły oraz ściśle ze sobą współpracującą Radą Rodziców wyznaczają nowe zadania placówce.
• We wrześniu 2003 roku powstało Policealne Studium Medyczne im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, w miejsce zlikwidowanego Zespołu Szkół Medycznych.
• Od 1 września 2005 roku szkoła nosiła nazwę Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.
• Od 1 września 2013 roku szkoła poszerza swoją ofertę edukacyjną o kształcenie dla dorosłych i przekształciła sie w Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, w skład którego wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu oraz Łowicka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu.

• Od 1 września 2017 r. szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu. W jego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego.