Deklaracja dostępności

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
nie wszystkie linki posiadają atrybut „tytuł”,
na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: pliki pdf dostępne na stronie mogą być odczytane przez czytniki tekstu (są to pliki z rozpoznanym tekstem nie są graficzne), w stopce stron umieszczony został link do Deklaracji Dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z narzędzia do oceny dostępności strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative www.checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona internetowa zespollowicz.pl spełnia wymagania w 99.46%,
oraz narzędzia, którego autorem jest Giovanni Scala do sprawdzania kombinacji kolorów pierwszego planu i tła wszystkich elementów DOM (Obiektowy model dokumentu) i określania, czy zapewniają one wystarczający kontrast, gdy są oglądane przez osobę mającą deficyty kolorów www.checkmycolours.com, z którego wynika, iż testy przeprowadzono na 510 elementach strony. Błędy występują:
współczynnik kontrastu jasności: 76 w elementach,
różnica jasności: 64 w elementach,
różnica kolorów: 145 w elementach.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Kalinowski, adam.kalinowski@zespollowicz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 837 58 85 w. 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. (link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich)

Dostępność architektoniczna

Siedziba: wejście do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, w tym do Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego usytuowane jest od strony ul. Ułańskiej 2.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz oddzielne schody z poręczami.

Na holu znajduje się informacja wizualna – schemat rozmieszczenia pomieszczeń oraz dostępny jest pracownik Zespołu, który udziela wszelkich informacji.

Na holu dostępna jest winda dla osób niepełnosprawnych ruchowo umożliwiająca dostanie się do pomieszczeń na I piętrze szkoły.

Szkoła zapewnia możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na terenie szkoły nie występują różnice poziomów.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Szkoła zapewnia możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego ciągu 1 dnia od zgłoszenia takiej potrzeby.

Szkoła zapewnia dostęp alternatywny w zakresie obsługi, wypełnienia dokumentów, udzielania informacji poza sekretariatem szkoły, jak również pomocy w poruszaniu się ze strony pracownika placówki.

Szkoła zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu:

tel./fax 46 837 58 85, e-mail: sekretariat@zespollowicz.pl