Twój zawód – czego się możesz spodziewać

MED. 10. Technik masażysta 325402

Technik masażysta: Świadczy usługi w zakresie masażu; wykonuje masaże medyczne, sportowe, kosmetyczne i profilaktyczne; prowadzi działalność profilaktyczną, popularyzującą zachowania prozdrowotne.

Zadania zawodowe:

– wykonywanie masażu medycznego, w tym m.in.: określanie wskazań, przeciwwskazań i przestrzeganie zasad wykonywania poszczególnych rodzajów masażu;

– wykonywanie masaży: klasycznego, medycznego, w środowisku wodnym, limfatycznego, odruchowego w podstawowym zakresie, Shantala, izometrycznego, tensegracyjnego, stawowego lub z użyciem przyrządów itp.;

– wykonywanie masażu sportowego, w tym m.in.: dobieranie rodzaju masażu sportowego do dyscypliny sportu i cyklu treningowego; dobieranie metody masażu sportowego stosowanej w odnowie biologicznej organizmu, wykonywanie masażu sportowego u kontuzjowanego zawodnika itp.;

– wykonywanie masażu kosmetycznego, relaksacyjnego i profilaktycznego;

– prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne;

– przestrzeganie zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;

– dokonywanie oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych;

– udzielanie, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;

– postępowanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w zakresie higieny, aseptyki i antyseptyki w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie skażonym;

– komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną i grupą społeczną;

– sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji medycznej pacjenta zgodnie z przepisami prawa;

– stosowanie przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych;

– współpracowanie w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem;

– przestrzeganie zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników;

– stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;

– przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe:

– organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;

– podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie masażu.

 

MED.14. Świadczenie usług medyczno‑pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – Opiekun medyczny 532102

Opiekun medyczny to nowy zawód, ustanowiony w 2007 roku. Zapotrzebowanie na opiekunów stale rośnie wraz ze starzeniem się społeczeństw.

Zadania zawodowe opiekuna medycznego

Opiekun medyczny, wykonując swoją pracę zawodową, rozpoznaje problemy funkcjonalne osób w różnym wieku i w różnych stadiach zaawansowania procesu chorobowego, zaspokaja ich podstawowe potrzeby życiowe, podtrzymuje ich aktywność intelektualną oraz świadczy im usługi medyczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze. 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w tym zakresie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawanie problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

2) świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

3) współpraca z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,

4) wykonywanie czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,

5) wykonywanie czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,

6) wykonywanie wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Program nauczania opiekunów medycznych obejmuje następujące zagadnienia:

– bezpieczeństwo i higiena pracy,

– podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej,

– rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną,

– planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej,

– organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych oraz wykonywanie wybranych czynności opieki pielęgnacyjnej,

– wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej,

– planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem opieki nad osobami z demencją,

– prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,

– podstawy języka obcego zawodowego.

Kształcąc się w zawodzie opiekuna medycznego, uczący będzie rozwijał także swoje kompetencje personalne i społeczne oraz umiejętność organizacji pracy małych zespołów.

W trakcie kształcenia uczący się ma obowiązek odbycia praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe dla osób przygotowujących się do wykonywania zawodu opiekuna medycznego mają na celu doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie oraz weryfikację wiedzy teoretycznej zdobytej podczas procesu kształcenia. Praktyki trwają 6 tygodni (210 godzin) i powinny odbywać się w miejscach, w których absolwent szkoły policealnej potencjalnie może znaleźć zatrudnienie; czyli na przykład w szpitalach, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, placówkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach wykonujących zadania w zakresie ochrony zdrowia, sanatoriach czy hospicjach.

Po zakończeniu kształcenia w szkole policealnej uczący się przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Po zdaniu egzaminu zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, wydawane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Absolwent, który uzyskał świadectwo ukończenia szkoły oraz zdał egzamin otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Osoba, która uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego, może także ubiegać się o suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorowany w państwach Unii Europejskiej. Suplement, tak zwany EUROPASS, jest wydawany w języku angielskim i polskim.

Miejsca pracy opiekuna medycznego

Najczęstszymi miejscami wykonywania zawodu opiekuna medycznego są szpitale, zakłady opiekuńcze (opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze), hospicja, domy pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia i inne zakłady realizujące działalność leczniczą i opiekuńczą. Opiekun medyczny może także sprawować w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej indywidualną opiekę nad osobami chorymi i niesamodzielnymi w ich mieszkaniach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź do strony Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)

Informacje na podstawie: Podstawy funkcjonowania w Polsce zawodu opiekuna medycznego

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, licencja: CC BY 3.0.

_________________________________________________________________________

WAŻNE ZMIANY W ZAWODACH MEDYCZNYCH

Dnia 26 marca br. weszła w życie ustawa regulująca 15 zawodów medycznych. ZSiPOWŁ w Łowiczu kształci w zawodach medycznych: higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta.

Jeśli uczysz się zawodu technik masażysta, opiekun medyczny – ta informacja jest dla Ciebie.

15 nowych zawodów medycznych – ustawa weszła w życie 26 marca 2024 r. (Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych – sejm.gov.pl).

Trwają jeszcze prace nad rozporządzeniem określającym czynności zawodowe dla poszczególnych zawodów medycznych, a przecież ma to istotne znaczenie w kontekście powierzenia zakresu obowiązków przez pracodawców osobom wykonującym te nowe zawody medyczne, jak również konieczności zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Ustawa reguluje 15 zawodów medycznych, m.in. asystentkę stomatologiczną, higienistkę stomatologiczną, technika masażystę, opiekuna medycznego, określając minimalne wymagania dla ich wykonywania.

Ustawa określa zasady wykonywania zawodów medycznych.

Zasady obejmują:

pełna zdolność do czynności prawnych, brak skazania za przestępstwo, znajomość języka polskiego, odpowiednie wykształcenie, oraz wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (2).

wprowadza Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (2), zarządzany przez ministra zdrowia, a także reguluje aspekty takie jak urlop szkoleniowy, ustawiczny rozwój zawodowy i odpowiedzialność zawodową, z mocą obowiązywania od 26 marca 2024 r.

Osoby, które w dniu 26 marca 2024 r. będą spełniać warunki uprawniające do uzyskania wpisu do Rejestru są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie później niż do 26 września 2024 r.

Osoby wykonujące zawód medyczny będą mogły wykonywać swój zawód bez wpisu do rejestru tylko do 26 marca 2025 r.

Osoba ubiegająca się o wpis do Rejestru obowiązana będzie do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za złożenie wniosku o wpis do rejestru.

Zakres wybranych zawodów– asystentka stomatologiczna,
– higienistka stomatologiczna,
– opiekun medyczny,
– technik farmaceutyczny,
– technik masażysta,
– terapeuta zajęciowy
Minimalne wymogi– Pełna zdolność do czynności prawnych.
– Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Pełnia praw publicznych.
– Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
– Odpowiednie wykształcenie lub kwalifikacje oraz odpowiedni dokument.
– Wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Utrata uprawnień– Utrata/ograniczenie zdolności do czynności prawnych.
– Pozbawienie praw publicznych.
– Prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo.
– Pozbawienie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.
Centralny Rejestr Osób UprawnionychUstawa ustanawia nowy rejestr, który jest prowadzony przez jednostkę podległą Ministerstwu Zdrowia.  
Zawód medyczny można wykonywać od dnia uzyskania wpisu do rejestru.  
Dane w rejestrze obejmują m.in. nazwę wykonywanego zawodu, dane osobowe, wykształcenie, miejsce pracy, informacje o zawieszeniu, zaprzestaniu lub wznowieniu wykonywania zawodu.  
Opłata za wniosek o wpis wynosi 100 zł, zmiana danych jest bezpłatna.
Zasady wykonywania zawodów medycznychUstawa określa czynności zawodowe dla każdego z zawodów.  
Minister zdrowia określi szczegółowy wykaz czynności zawodowych.  
Zasady wykonywania zawodu to m.in.: wykonywanie czynności zawodowych z należytą starannością, zgodnie z wiedzą medyczną, z poszanowaniem praw pacjenta.
5-letnia przerwa w wykonywaniu zawoduOsoba, która nie wykonywała zawodu medycznego przez ponad 5 lat, musi pracować pod nadzorem przez 6 miesięcy. Osobą nadzorującą może być inna osoba wykonująca ten sam zawód lub lekarz, dentysta, pielęgniarka, farmaceuta, fizjoterapeuta co najmniej z 5-letnim doświadczeniem zawodowym.  
Istnieją określone czynności, które są uznawane za wykonywanie zawodu i które nie powodują przerwy.
Ustawiczny rozwój zawodowyUstawa wprowadza obowiązek aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych przez kształcenie podyplomowe lub doskonalenie zawodowe.  
Programy kursów będą opracowywane przez ekspertów z CMKP.  
Osoby wykonujące zawód medyczny zdobywają punkty edukacyjne za uczestnictwo w formach kształcenia podyplomowego. Minister zdrowia określi szczegóły w drodze rozporządzenia.
Urlop szkoleniowyPrzysługuje płatny urlop szkoleniowy (do 6 dni roboczych rocznie) dla osób podnoszących kwalifikacje zawodowe. Pracownik musi przedstawić pracodawcy dokument potwierdzający udział w kształceniu.
Odpowiedzialność zawodowaOsoby wykonujące zawody medyczne odpowiadają za przewinienia zawodowe. Minister zdrowia powoła 4 rzeczników dyscyplinarnych. Postępowanie wyjaśniające będzie prowadził rzecznik dyscyplinarny.
Komisja Odpowiedzialności Zawodowej orzeka w składzie 5-osobowym. Możliwe kary to m.in.: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie uprawnienia, pozbawienie uprawnienia do wykonywania zawodu. Od orzeczenia komisji przysługuje odwołanie do sądu.
Inne ważne informacjeUstawa wprowadza obowiązek posiadania ubezpieczenia OC przez osoby wykonujące zawody medyczne.   Minister zdrowia może wydawać, zmieniać, uchylać lub zawieszać standardy postępowania medycznego dla poszczególnych zawodów medycznych.  
Ustawa wprowadza zakaz reklamowania usług medycznych w sposób wprowadzający w błąd lub naruszający godność zawodu.  
Ustawa wprowadza obowiązek informowania pacjenta o możliwości skorzystania z innych świadczeń
w ramach NFZ.  
Miesięczne zasadnicze wynagrodzenie w objętym nową ustawą zawodzie medycznym w podmiocie leczniczym od 1 lipca 2024 r. nie może być niższe niż 6153,71 zł brutto  (4525 zł netto). Do stawki zasadniczej dolicza się różne  dodatki np. za pracę zmianową, stażowe i inne możliwe.

Ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (DZ. U. z 2023 r. poz. 1972) – Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (sejm.gov.pl)

Źródła:

(1) https://serwiszoz.pl/obowiazki-i-odpowiedzialnosc-menedzera/jakie-zmiany-wprowadza-ustawa-o-niektorych-zawodach-medycznych-8138.html

(2) Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

https://kadry.infor.pl/bhp/bezpieczenstwo-pracy/6564488,15-nowych-zawodow-medycznych-od-26-marca-2024-r.htmlhttps://kadry.infor.pl/bhp/bezpieczenstwo-pracy/6564488,15-nowych-zawodow-medycznych-od-26-marca-2024-r.html