Zadania i plan pracy

Doradca zawodowy udziela informacji i pomocy w zakresie:

  • planowania drogi edukacyjnej i rozwoju zawodowego,
  • planowania kariery zawodowej,
  • zbadania predyspozycji i zainteresowań zawodowych,
  • rozpoznania krajowego i europejskiego rynku pracy pod kątem posiadanych przez słuchacza predyspozycji zawodowych,
  • zapoznania z metodami aktywnego poszukiwania pracy,
  • przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
  • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • informacji na temat form zatrudnienia oraz przepisów prawa pracy,
  • informacji związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej.

Jaką rolę powinien pełnić doradca zawodowy?

Doradca zawodowy może być: facyliatorem (pomaga we współpracy, ułatwia dochodzenie do wspólnych wniosków), animatorem (zachęca, pobudza do działania), prekursorem (pokazuje nowe ścieżki), interpretatorem (rozpoznaje informacje, komentuje, objaśnia), liderem (stoi na czele danej grupy, wytycza realne do spełnienia cele), osobą pracującą nad biografią (zna historię słuchacza, wspiera w odnajdywaniu własnych celów).

 

Jakiego doradcy szukasz?

Dostosujemy nasze działania do Twoich potrzeb.

 

Zadania doradcy zawodowego

Wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325):

– systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego,

– prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

– opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji,

– wspieranie nauczycieli w zakresie realizacji działań określonych w programie doradztwa,

– koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.

 

Wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594):

– prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień słuchaczy,

– współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

– wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.